Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-10-27

V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI – Krzyżowa 23 października br. „Budowanie Sojuszy Dla Współczesnych Wyzwań”.

Ponad 350 uczestników z NGO z Dolnego Ślaska i gości zaproszonych. Debata plenarna pt. „Wyzwania dla kolejnych pokoleń” oraz 12 różnorodnych tematycznych paneli dyskusyjnych, to efekt kilkugodzinnego spotkania i obrad.

Głogów na Kongresie reprezentowali Martyna Rybka – pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim oraz Zbigniew Mazurek – prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, członek Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs Fotograficzny Głogowskie Zabytki-Kolegiata- Zgłoszenia do 30. Października

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-10-16

Regulamin konkursu fotograficznego:
„Głogowskie zabytki – Kolegiata”
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs fotograficzny „Głogowskie zabytki – Kolegiata” organizowany jest przez
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 5, 67-000 Głogów
zwanym dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Głogowa
i Kolegiaty – najstarszego zabytku, będącego również siedzibą parafii p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie. Ponadto wybranie zdjęć
przedstawiających Kolegiatę lub jej elementy, które zostaną zaprezentowane
w wydanym kalendarzu na 2020 rok.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej
Organizatora i jego profilu na portalu Facebook oraz stronie internetowej parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Głogowie i jej profilu na portalu Facebook.
II. Termin rozpoczęcia Konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia.
III. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:
1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie cztery fotografie przedstawiające
Kolegiatę lub jej elementy. Zdjęcia konkursowe należy przesłać w formie wydruku na
papierze fotograficznym o formacie A4 oraz w formie pliku elektronicznego (pendrive,
płyta CD lub DVD).
2. Przesłane prace znajdujące się na nośniku uczestnicy podpisują nazwiskiem, liczbą
porządkową i ewentualnie tytułem.
3. Do powyższego zestawu Uczestnik dołącza formularz zgłoszeniowy wg załącznika nr
1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2019 roku. Należy je
przesłać na adres: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów,
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – Głogowskie zabytki – Kolegiata”.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na
globalnych zmianach, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych
konkursach.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
zamieszczenie fotografii na pokonkursowej wystawie i kalendarzu na 2020 rok oraz
z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej
licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www
Organizatora oraz stronie www parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych
publikacjach związanych z Konkursem.
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone i trafią na łamy kalendarza na 2020
rok.
4. Jury w czasie obrad może zdecydować o innym podziale nagród.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi
w grudniu 2019 roku – szczegółowe informacje otrzymają wszyscy uczestnicy.
7. Wszelkie zapytania związane z konkursem proszę kierować do osób koordynujących:
– Dariusz Czaja, e-mail: djlony@interia.pl
– Kamil Stobryń, e-mail: kamil.stobryn@interia.eu
V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Towarzystwa Ziemi
Głogowskiej oraz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu
jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. – Dz. U. Nr 133, poz.
833 ze zm.). Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia
i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji
i promocji.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania:

TZG_kolegiata_Regulamin, karta zgłoszeniowa-konkursu

 

Członek Rady TZG odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-10-16

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w niedzielę 6 października, podczas XVIII Legnickiej Gali Kresowej, odbywającej się w Akademii Rycerskiej w Legnicy, działacz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej – Marek Robert Górniak – decyzją Rady Krajowej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, został uhonorowany Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP.

Dodajmy, że po Sandrze Błażejewskiej, Marek Robert Górniak to kolejny już działacz naszego stowarzyszenia, który w ostatnim czasie za krzewienie wiedzy i historii polskich Kresów Wschodnich otrzymał to wyjątkowe odznaczenie.

Pochodzący z Grębocic Marek Robert Górniak, to Honorowy Obywatel tej Gminy oraz autor wielu materiałów naukowych i popularno-naukowych, w tym wyjątkowej serii tomików wspomnień i relacji pierwszych osadników i ich potomków na terenie Ziemi Głogowskiej. Wspomniane publikacje, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, dotyczą gmin: Grębocice, Kotla, Jerzmanowa i Gmina Wiejska Głogów.

 

Madonna Głogowska odwiedziła kolegiatę!

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-10-09

We wtorkowe popołudnie głogowskiej kolegiacie odbył się wykład dr. Łukasza Nawrockiego pt. „Rekonstrukcja obrazu Madonny Głogowskiej Łukasza Cranacha Starszego” organizowany przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Prelegent jest artystą malarzem, rzeźbiarzem, rekonstruktorem oraz konserwatorem dzieł sztuki. Jest również autorem wielu kopii i rekonstrukcji konserwatorskich a także nowatorskiej metody badawczej pomocnej przy identyfikacji fałszerstw dzieł sztuki.

Wprowadzenia do wykładu dokonali ks. kan. Rafał Zendran – proboszcz parafii kolegiackiej oraz Dariusz Czaja – radny miejski i inicjator wydarzenia.

A w ramach prelekcji na temat rekonstrukcji obrazu „Madonny Głogowskiej” dr Nawrocki przedstawił historię obrazu oraz ponad 500-letni związek tego arcydzieła z kolegiatą głogowską. Wyjaśnił takie pojęcia jak: oryginał, kopia i rekonstrukcja konserwatorska. Jednym z wątków prelekcji było również omówienie i zilustrowanie najistotniejszych zagadnień oraz najciekawszych tajemnic warsztatu malarskiego Łukasza Cranacha Starszego.

Natomiast niecodzienną atrakcją spotkania była prezentacja unikalnej rekonstrukcji konserwatorskiej obrazu „Madonny Głogowskiej” namalowanej przez prelegenta na podstawie gruntownych badań konserwatorskich oraz takimi samymi materiałami i przy użyciu techniki i technologii malarskiej stosowanych w XVI wieku przez Łukasza Cranacha Starszego. Prezentacja dzieła sztuki cieszyła się ogromnym zainteresowaniem licznie zebranych głogowian. Przypomnijmy, że oryginał obrazu znajduje się zakończenia działań wojennych na terenie Rosji i jego szanse na powrót do Polski są nikłe.

Wykład dr. Nawrockiego to pierwsze z planowanych wydarzeń związanych z przyszłorocznym 900-leciem powołania Kapituły Kolegiackiej w Głogowie.

(Fot. Z. Błażejewski – TZG)

«page 1 of 2

- A +
Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl
dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Szczegółówe informacje na stronach MOK w Głogowie.
Tutaj: AUDIOBOOKI ; a tutaj: LEGENDY (filmy)
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest niedziela, 2023-03-26