Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

Konkurs Fotograficzny Głogowskie Zabytki-Kolegiata

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2019-05-22

Regulamin konkursu fotograficznego:
„Głogowskie zabytki – Kolegiata”
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs fotograficzny „Głogowskie zabytki – Kolegiata” organizowany jest przez
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 5, 67-000 Głogów
zwanym dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Głogowa
i Kolegiaty – najstarszego zabytku, będącego również siedzibą parafii p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie. Ponadto wybranie zdjęć
przedstawiających Kolegiatę lub jej elementy, które zostaną zaprezentowane
w wydanym kalendarzu na 2020 rok.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej
Organizatora i jego profilu na portalu Facebook oraz stronie internetowej parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Głogowie i jej profilu na portalu Facebook.
II. Termin rozpoczęcia Konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia.
III. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:
1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie cztery fotografie przedstawiające
Kolegiatę lub jej elementy. Zdjęcia konkursowe należy przesłać w formie wydruku na
papierze fotograficznym o formacie A4 oraz w formie pliku elektronicznego (pendrive,
płyta CD lub DVD).
2. Przesłane prace znajdujące się na nośniku uczestnicy podpisują nazwiskiem, liczbą
porządkową i ewentualnie tytułem.
3. Do powyższego zestawu Uczestnik dołącza formularz zgłoszeniowy wg załącznika nr
1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2019 roku. Należy je
przesłać na adres: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów,
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – Głogowskie zabytki – Kolegiata”.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na
globalnych zmianach, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych
konkursach.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
zamieszczenie fotografii na pokonkursowej wystawie i kalendarzu na 2020 rok oraz
z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej
licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www
Organizatora oraz stronie www parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych
publikacjach związanych z Konkursem.
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone i trafią na łamy kalendarza na 2020
rok.
4. Jury w czasie obrad może zdecydować o innym podziale nagród.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi
w grudniu 2019 roku – szczegółowe informacje otrzymają wszyscy uczestnicy.
7. Wszelkie zapytania związane z konkursem proszę kierować do osób koordynujących:
– Dariusz Czaja, e-mail: djlony@interia.pl
– Kamil Stobryń, e-mail: kamil.stobryn@interia.eu
V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Towarzystwa Ziemi
Głogowskiej oraz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu
jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. – Dz. U. Nr 133, poz.
833 ze zm.). Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia
i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji
i promocji.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania:

TZG_kolegiata_Regulamin, karta zgłoszeniowa-konkursu

 

Comments are closed.


- A +
Archiwum
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest niedziela, 2021-04-11